2. Work by Gloria Luca


back to the exhibition/expoziţie

Versiunea română ↓↓↓

The Heart Is a Lonely Hunter, room installation, photo enlarger, red light, various photographs, personal documents, and objects, 2011.

The piece The Heart Is a Lonely Hunter is a re-adaptation of the first version that Gloria Luca exhibited in 2011, and is related to the re-subjectivation of the author’s generation – a generation marked by labour migration and precarious living conditions. In this work, Luca tells the story of her mother’s emigration to Spain in 2002, where she wanted to earn money to pay for her children’s education. The title of the work quotes the novel with the same title by Carson McCullers, in which the central figure is a deaf person, and is used to express her own long-time incapacity to talk about her experience of loneliness and absence.

Description of objects:

Flashlight: The flashlight is supposed to be used so that the spectator can choose the sequence in which they want to follow the artist’s narrative in the dark of the room.

Personal letter: The artist shows only an excerpt from the first letter that the artist’s mother sent home after she established in Spain. The author is the youngest child with three elder brothers.

Translation of the displayed content:

December 21, 2002, Madrid

My dear little girl Gloria and my dear boys Adi, Vali, and Claudiu,
Finally, after an eight-month period, I have managed to gather myself, my thoughts and to write a few sentences to you.
First of all, I am writing to you, Gloria, as you are the youngest and you need my advice, which I give you accordingly to our Lord’s will (…).

Old Registry Book: Old registry book that belonged to the educational institution where the artist took photography classes (at the age of 15). The institution’s name is The Palace of Children (the ex Pioneers’ House during the Communist regime). The artist found this object while she was working as a Photography teacher at the same institution.

Originally, the registry book was an official document of the Ministry of Education back in the ‘70s. The teachers were supposed to sign it every time they had classes – to justify their presence. The artist sees the object as a form of escapism – as her teacher changed its functionality and used it as a photo album, in which he inserted the contact sheets of an event held in 1977 for the pioneers, titled “The Independence Expedition”.

Money Transfer Service extract
The Money Transfer Service extract (five pages) shows the money that the artist’s mother sent home during an eight-year period.

Bus ticket
One of the bus tickets that the artist used to visit her mother. On the ticket, it can be seen the generic image of a happy family that is travelling through Europe. On the front of it, it is written “ATLASSIB – A Gate to Europe”. ATLASSIB is one of the transportation companies that the Romanian people used in order to leave the country – in a time when travelling by plane was too expensive. The bus trip from the artist’s hometown (Iaşi city) to Madrid usually lasts three and a half days.

Self-portraits identity explorations
The three self-portraits recall a period when the artist was interested in identity-related explorations.

Photographs were taken by the artist in her hometown Iasi, in Helsinki, and Madrid.

The first image:
The image was taken in Iaşi city, the artist’s hometown – depicts a scene that the artist photographed from her window. Old mattresses are being taken out (in order to be replaced) of a building that hosts resident doctors. 

The second image:
The Image was taken in Helsinki while Luca was studying Photography as an Erasmus student. The photograph recalls one of the forming experiences of the artist.

 The third image:
The image that was taken in Madrid in one of the artist’s visits of her mother in Madrid. The photograph was taken during the recent economic crisis that Spain crossed. The artist photographed a political poster on which it is written the text “POR LA REPUBLICA. Nuestros recortes serán con guillotina”. On top of it, there is a childlike drawing of a house, scratched by an unknown person.

The dark-room reference:
the idea of creating a space that resembles a dark-room highlight how sensitive the issue is for the generation it concerns.

RO

Gloria Luca, Inima este un vânător singuratic, instalație, amplificator de imagine, lumină roșie, diverse fotografii, documente personale și obiecte, 2011

Lucrarea Inima este un vânător singuratic este o adaptare a primei versiuni expuse de Gloria Luca în 2011, fiind pusă în legătură cu re-subiectivarea generației autoarei — o generație marcată de migrația forței de muncă și condiții de trai precare. În această lucrare, Luca spune povestea mamei sale care, în 2002, a emigrat în Spania, unde a dorit să câștige bani pentru a plăti educația copiilor săi. Titlul lucrării este cel al romanului eponim de Carson McCullers, a cărui eroină suferă de surditate, și exprimă propria ei incapacitate de a vorbi despre experiența singurătății și a absenței.

Descrierea obiectelor

Lanterna: se va folosi pentru ca spectatorul să poată alege succesiunea în care dorește să urmărească povestea artistei în camera obscură.

Scrisoarea personală: artista expune numai un fragment din prima scrisoare pe care mama ei a trimis-o acasă după ce s-a stabilit în Spania. Autoarea este copilul cel mai mic, având trei frați mai mari.

21 decembrie, 2002, Madrid

Draga mea fetiță, Gloria, și dragii mei băieți, Adi, Vali și Claudiu,
În sfârșit, după opt luni de zile, am reușit să mă adun, să-mi pun ordine în gânduri și să vă scriu câteva rânduri.
Înainte de toate, îți scriu ție, Gloria, fiindcă ești cea mai tânără și ai nevoie de sfaturile mele, pe care ți le dau pentru că așa e voia lui Dumnezeu (…).

Condică veche: condică veche care a aparținut instituției educative în care artista a urmat cursuri de fotografie (la vârsta de 15 ani). Denumirea instituției era Palatul Copiilor (fosta Casă a Pionierilor de pe vremea regimului comunist). Artista a găsit acest obiect când lucra ca profesoară de fotografie în aceeași instituție.

Inițial, în anii 1970, condica reprezenta un document oficial al Ministerului Educației. Profesorii erau obligați să semneze în ea ori de câte ori aveau ore, pentru a-și justifica prezența. Artista vede în acest obiect o formă de escapism, întrucât profesorul ei i-a schimbat scopul și a folosit-o ca album foto în care a inserat negativele fotografilor făcute cu ocazia unui eveniment organizat pentru pionieri în 1977, intitulat „Expediția Independenței”.

Evidența transferurilor bancare
Evidența transferurilor bancare (cinci pagini) arată sumele de bani trimise de mama artistei acasă în decurs de opt ani.

Bilet de autobuz
Unul dintre biletele de autobuz pe care l-a cumpărat artista pentru a-și vizita mama. Pe el se poate vedea imaginea generică a unei familii fericite care călătorește prin Europa. Pe el scrie „ATLASSIB — O poartă spre Europa”. ATLASSIB este una dintre firmele de transport cu care românii plecau din țară pe vremea când călătoria cu avionul era prea scumpă. Drumul cu autobuzul din orașul artistei (Iași) până la Madrid durează, de obicei, trei zile și jumătate.

Explorarea identității în autoportrete
Cele trei autoportrete amintesc de perioada în care pe artistă o interesa explorarea identității.

Fotografiile au fost făcute de artistă în orașul ei natal, Iași, la Helsinki și la Madrid.

Prima fotografie:
Fotografia, făcută în Iași, orașul natal al artistei, prezintă o scenă fotografiată de artistă de la fereastra sa. Saltele vechi sunt scoase (pentru a fi înlocuite) dintr-o clădire care găzduiește medici rezidenți. 

A doua fotografie:
Fotografia, făcută la Helsinki în perioada când  Luca studia fotografia ca studentă în cadrul programului Erasmus, amintește de una dintre experiențele sale de formare.

A treia fotografie:
Fotografia a fost făcută la Madrid, cu ocazia unei vizite făcute de artistă mamei sale, în timpul recentei crize economice care a lovit Spania. Artista a fotografiat un afiș politic pe care scrie “POR LA REPUBLICA. Nuestros recortes serán con guillotina”. Deasupra afișului se află un desen copilăresc al unei case, mâzgălit de o persoană necunoscută.

Referirea la camera obscură:
Ideea de a crea un spațiu care amintește de o cameră obscură scoate în evidență cât de sensibilă este chestiunea pentru generația la care se referă.

(c) eSeL.at - Joanna Pianka
Image 3 Gloria Luca, The Heart Is a Lonely Hunter, room installation, 2011 VIG Special Invitation, exhibition view, Ringturm Exhibition Centre, Vienna, 2016 Image © eSeL_Joa
Image 2 © Gloria Luca
Gloria Luca, The Heart Is a Lonely Hunter, room installation, 2011 VIG Special Invitation, exhibition view, Ringturm Exhibition Centre, Vienna, 2016 Excerpt from the first letter that the artist’s mother sent home after she established in Spain. Image © Gloria Luca
(c) eSeL.at - Joanna Pianka
Gloria Luca, The Heart Is a Lonely Hunter, room installation, 2011 VIG Special Invitation, exhibition view, Ringturm Exhibition Centre, Vienna, 2016 In this work, Luca tells the story of her mother’s emigration to Spain in 2002, where she wanted to earn money to pay for her children’s education. Image © eSeL_Joa